نویسنده = �������� �������� ����������
تحلیلی بر شیطان‌پرستی و راهکارهای تربیتی مقابله با آن، با الهام از آیات قرآنی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 85-103

10.22034/iued.2020.240018

علی رضا عبدالرحیمی؛ فرج بهزاد؛ مصطفی کافی راد