نویسنده = �������� ������������ ��������
نگاهی قرآنی- روایی به کارکردهای تربیت دینیِ معرفت الهی در هستی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 151-166

10.22034/iued.2021.139581.1907

احمد عابدی؛ حسین شریف عسگری؛ هاشم اندیشه