نویسنده = ���������� �������� ������ ��������������
معناشناسی واژه‌‌ی «وعد» و مفاهیم تربیتی آن در قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 105-123

10.22034/iued.2020.240019

فرحناز وحیدنیا؛ سید محمدرضا حسینی نیا