نویسنده = �������� ���������� ��������������
رهیافتی به الگوی تربیت فکر در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 83-98

10.22034/iued.2021.134987.1836

فاطمه کریمی؛ پیمان یارمحمدزاده؛ امیدعلی حسین زاده؛ میکائیل جمال پور