نویسنده = سید مصطفی احمدزاده
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسیِ «عمل صالح» در قرآن کریم؛ رویکردی ساخت‌گرا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 193-208

10.22034/iued.2020.120367.1658

سید مصطفی احمدزاده