نویسنده = ���������� �������� ������������
بررسی نیاز انسان به پذیرش در قرآن‌کریم با تأکید بر روش میدان معنایی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 209-232

10.22034/iued.2020.120306.1656

جعفر علیگلی؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی؛ علیرضا قائمی نیا