نویسنده = ������������������ ��������
شهروندی اجتماعی با تاکید بر مفهوم تکلیف در منظومه‌ی تربیتی قرآن

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 115-138

10.22034/iued.2020.119653.1642

محسن مسعودیان؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ محمدتقی کرمی قهی