نویسنده = ���������� ���������������� �������� ������
بررسی موانع تربیت سیاسی از بُعد انحراف‌های اعتقادی و راه‌حل‌های آن در قرآن وحدیث

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 19-36

10.22034/iued.2020.118467.1628

مصطفی دهقانی فیروزآبادی؛ محمد علی رضایی اصفهانی