نویسنده = �������������� ����������
راهکارهای تربیتِ شناختی قرآن برای ارتقاء «خودشفقتی»

دوره 7، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 41-59

10.22034/iued.2022.539553.2122

حسنعلی رضی؛ فهیمه شریعتی؛ ناهید مشایی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف