نویسنده = ���������� �������������� ����������
بازخوانی مفهوم «عمل صالح» و دلالتهای تربیتی آن بر مبنای نظریه انسان عامل

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-19

10.22034/iued.2018.36517

سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ الهام یوسفی همدانی