نویسنده = ���������� ������ ������������
اصول معرفتی و شیوه های اقناعی قرآن کریم با رویکرد تربیتی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 175-191

10.22034/iued.2020.113798.1579

سید مصطفی مناقب؛ سیفعلی زاهدی فر