نویسنده = ���������� ������ ������������ ������ ��������