نویسنده = ���������� �������������� �������� ��������
بررسی نقش تربیتی نشاط معنوی با توجه به گزاره‌های قرآنی و روایی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 143-159

10.22034/iued.2020.240021

محمد جواد توکلی خانیکی؛ سید علی قاسمی شهری