نویسنده = ������ ������������ ����������
از معرفت‌شناسی‌‌علامه طباطبایی تا تفکر چند‌وجهی در تربیت زیبا‌شناختی با نگاهی به قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 113-130

10.22034/iued.2016.27609

عفت آدم زاده؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ زهره اسماعیلی