نویسنده = ������������ ��������
نگاهی قرآنی- روایی به کارکردهای تربیت دینیِ معرفت الهی در هستی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 151-166

10.22034/iued.2021.139581.1907

احمد عابدی؛ حسین شریف عسگری؛ هاشم اندیشه


آثار تربیتی تبری در قرآن وحدیث

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-17

10.22034/iued.2020.114537.1588

هاشم اندیشه؛ احمد عابدی