نویسنده = ������������ ����������
رویکردی تربیتی به مفهوم و مؤلفه‌های دینداری معتقدانه از منظر دین‌شناسان غربی در قرآن کریم

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-14

10.22034/iued.2021.522422.1945

صدیقه کرمی؛ سهراب مروتی؛ مهدی اکبرنژاد؛ بهروز سپیدنامه


تاب‌آوری، کارکردها و راهبردهای ارتقاء آن در فرایند تربیت اجتماعی از منظر قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 1-18

10.22034/iued.2021.141590.1916

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سید محمد رضا حسینی نیا