نویسنده = ������������ ����������
توصیف خداوند در قرآن کریم از منظرسبک‌های هفتگانه‌ شناختی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 167-185

10.22034/iued.2021.525812.1994

آلبرت رحیمی؛ ذبیح پیرانی؛ علیرضا فقیهی