نویسنده = ���������������� ��������
تبیین روش های شخصی سازی فرآیند یاددهی- یادگیری در سیره تربیتی امام رضا(ع): رویکرد تحلیل محتوا

دوره 6، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 135-150

10.22034/iued.2021.138279.1890

میثم غلام پور؛ هادی پورشافعی؛ فرخ رو جلیلی؛ عباس قاسمیان