نویسنده = ���������� ������������ ������ ����������
فرایند عملی سازی باورها و آسیب شناسی آن از منظر قرآن و حدیث

دوره 6، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 167-185

10.22034/iued.2021.522081.1939

سید محمود حسینی واشان؛ محمد حسن زمانی