نویسنده = علی دشتی
تعداد مقالات: 1
1. رهیافت تربیت فضایل اخلاقی بر تحکیم جامعه در قرآن کریم با رویکردی بر نظریات علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-108

10.22034/iued.2015.18114

مهدی اکبرنژاد؛ عباس رسولی؛ علی دشتی؛ مریم همایون نیا