نویسنده = ������������ ������������ ��������������
بسترسازی تربیت شنیداری و دیداری در قران و حدیث

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 89-107

10.22034/iued.2018.36509

سید یوسف محفوظی موسوی


بررسی جایگاه آموزه‌های قرآنی و حدیثی در تربیت مطلوب جنسی جوانان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 73-92

10.22034/iued.2015.18093

سیدیوسف محفوظی موسوی؛ محمد جعفرنژآد