نویسنده = �������������� ��������������
اصـول اخلاقـی و تربیتـی برخورد بـا دشمنـان در سیـره‌ی امیـرمؤمنان(ع)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 33-50

10.22034/iued.2015.18090

عباسعلی فراهتی؛ اکرم احمدیان احمد آبادی