نویسنده = ���������������� ��������
آثار مرگ‌اندیشی در قرآن و سخنان امام علی(ع)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 15-32

10.22034/iued.2015.18089

مریم ایمانی خوشخو؛ کبری اسمعیلی