دو فصلنامه علمی - پژوهشی

 

«آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث»

 


  

قابل توجه  نویسندگان محترم؛

رعایت کامل شیوه‌نامه نگارش مقاله که در قسمت راهنمای نویسندگان آمده، ضروری است.

در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مقاله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-107 

مقاله پژوهشی

1. بازخوانی مفهوم «عمل صالح» و دلالتهای تربیتی آن بر مبنای نظریه انسان عامل

صفحه 1-19

سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ الهام یوسفی همدانی